2021

Aktivitetsklubben Delsbo

Strands IF, i samarbeid med Hudiksvall kommune, Vinci Nordic Foundation og det lokale næringslivet starter «Aktivitetsklubben i Delsbo». Målet er å få gutter og jenter i alderen 10–12 år å bevege seg mer, få nye venner og bli integrert i samfunnet. Hver uke kommer 50–70 barn for å trene fotball sammen med lokale ledere i alderen 18–25 år.

Prosjektet Aktivitetsklubben har som mål at barn i alderen 10–12 år skal få en økt bevegelsesrikdom, noe som kommer til å gi lyst, glede, selvtillit og en indre motivasjon til å være aktiv hele livet. Virksomheten kommer til å bidra til økt fysisk og psykisk helse, bedre skoleresultater og en økt inkludering og integrering.

Mange av disse barna og ungdommene bor i utsatte områder, noe som defineres som «et geografisk avgrenset område som kjennetegnes av en lav sosioøkonomisk status, der kriminelle har en innvirkning på lokalsamfunnet.»

Utsatte områder kjennetegnes også av en høy arbeidsløshet, mange stønadsmottagere og mange innbyggere med utenlandsk bakgrunn. En høy andel av de unge som vokser opp i områder som preges av en sosial og økonomisk utsatthet, går ut av skolen uten å ha fullført studiene. Å få tilgang til fortsatt utdanning og å få en fot innenfor arbeidsmarkedet utgjør viktige beskyttelsesfaktorer for unge, noe som kan redusere risikoen for å utvikle problemadferd og å havne i kriminalitet.

 

Erkeengler

Prosjektet «Erkeengler» er en stiftelse som lager aktivitetsplaner for barn og ungdommer i Lørenskog kommune. Flere uker i året arrangerer man «fotballmoro», som er organisert fotballtrening. Man lar skoler i området bruke aktivitetsplanene – og kommunen har ansvaret for å planlegge bidrag.

«Erkeengler» ble grunnlagt etter at to små barn, Mikael (7) og Gabriel (1), plutselig gikk bort i Lørenskog den 19. juli 2020. Barnas far, familie og en nær venn står bak minnefondet. Stiftelsen vil hedre guttene gjennom bidrag til lokalsamfunnet.

Målet med «Erkeengler» er å gjøre det lettere og bidra til at barn og ungdommer i Lørenskog kommune kan delta i lek og fritidsaktiviteter. Dette inkluderer alt fra å bygge lekeplasser og idrettsanlegg til støtte og finansiering av medlemsavgifter for forskjellige fritidsaktiviteter for barn og familier med lav inntekt.

På lang sikt vil stiftelsen gjennomføre prosjekter i hele landet, men det er naturlig å fokusere på Lørenskog i begynnelsen med tanke på barnas tilhørighet til denne kommunen.

Det finnes ingen ord som kan beskrive den sorgen som barnefamilien lever i, men et evig avtrykk i lokalsamfunnet i guttenes navn er en liten trøst. «Erkeengler» vil bidra til økt velvære og forebygging og helsefremmende tiltak for andre barn.

 

Buff

Buff arbeider for å forebygge kriminalitet og psykisk uhelse hos barn som har en forelder som sitter i varetekt/fengsel. Hvert år får ca. 70 barn mulighet til å delta på en leir der alle som deltar har de samme forutsetningene – og derfor ikke trenger å føle seg annerledes. I år ble det gjennomført en tredagers leir på Drakudden i Stockholm. Barna fikk mulighet til å prøve aktiviteter som: bo i telt, padle kano, legge puslespill og hoppe i hoppeslott. Alle barn har med seg en verge, og på plass finnes sosialarbeidere, sosionomer og psykologer. Leiren er en mulighet for barna til å omgås andre barn i samme situasjon og få en stund til å tenke på annet og få støtte av utdannede voksne.

Buff arbeider for å forebygge kriminalitet og psykisk uhelse hos barn med foreldre i fengsel. Vi gjør barna sterkere og gir dem muligheter til å gjøre egne livsvalg, slik at de ikke blir nødt til å gå i foreldrenes fotspor. Målet er å gi barna en sjanse til å bli inkludert i samfunnet, å forhindre at de havner i utenforskap.

Vi vil gi barn med foreldre i fengsel muligheten til å delta i en sommerleir. Her får de mulighet til å snakke med noen som har kunnskap og i trygge former få treffe andre barn som har lignende erfaring. På leiren får de delta i aktiviteter sammen med andre barn og får muligheten til å få egen følelsesmessig støtte.

Barnekonvensjonen er grunnlaget for all virksomhet i Buff, og det betyr at barnas beste alltid skal være i fokus. Vi arbeider med å gi stemme til, og støtte til, barn og ungdom med en forelder eller et familiemedlem som sitter i fengsel, varetekt eller har friomsorg. Barnet skal ikke straffes for forelderens lovbrudd ved å møte fordommer eller risikere å havne i utenforskap.

Barnekonvensjonen har også slått fast retten til egen informasjon, egen støtte og beskyttelse. Det handler om å gjøre barnet synlig. Også foreldrene, både de på anstalt og de på utsiden, trenger støtte. I dag klarer ikke samfunnet å gi alle barn den støtten som de faktisk har krav på. Mange ideelle foreninger fungerer som komplement til sosialtjenesten, og der fyller også Buff en viktig funksjon.

 

Friskolen Lyftet

Gjennom å bygge opp en «lånegarderobe», bestående av varme klær og sko, gir man alle barn muligheten til å delta i utendørsaktiviteter og på friluftsdager. Ved hjelp av Tretorn finnes en garderobe fylt med jakker, bukser, luer, votter og sko i flere størrelser, på skolen, som de barna som trenger det kan låne. Når man kan delta i de samme aktivitetene som alle andre, øker følelsen av alles likeverd og integrering.

Friskolen Lyftet har identifisert et behov som har sitt opphav i at skolen tjener Gävles mest segregerte og sosioøkonomisk utsatte område. Flere elever, fremfor alt på mellom- og høystadiet, har ikke mulighet til å delta i vinteraktiviteter utendørs siden de helt enkelt mangler varme klær. Alle elever i skolen skal ha mulighet til å delta i utendørsaktiviteter om vinteren, også de elevene som mangler egnede klær for anledningen.

Å ikke kunne få kjøre akebrett eller delta i friluftsdager utendørs skaper et utenforskap og gir en følelse av skam som eleven ofte skjuler med diverse oppdiktede grunner. Viljen til å delta i friluftsaktiviteter er stor, og skolen har i en tid forsøkt å samle inn brukte klær som kan lånes ut ved behov. Det har vist seg svært vanskelig å få inn klær i tilstrekkelig omfang, og med riktige størrelser m.m.

Målet med prosjektet er at alle elever skal kunne føle seg som en del av og kunne delta på like vilkår som alle andre. Ved at klær kan lånes ut på en «diskré» måte trenger ikke elever fra økonomisk utsatte familier å oppleve utenforskap eller at foreldrene deres skal føle skam siden de ikke har mulighet til å utstyre barna sine med alt som trengs i hverdagen.

 

Lagarbetet

Lagarbetet er et initiativ av Önnereds HK med mål om å øke velværet og redusere utenforskapet hos barn og unge i nærområdet (Tynnered/Önnered/Göteborg). Prosjektet driver en frokostklubb der barna får leksehjelp, frokost og et fristed sammen med andre barn og voksne.

Sammen med lokale foreninger, virksomheter og bedrifter driver vi flere initiativer innenfor tre fokusområder: økt sysselsetting, bedre helse og større trygghet.

Det finnes store forskjeller i livsvilkår mellom barn og unge i Göteborg i dag. Noe som innebærer at tilgangen til en aktiv og trygg hverdag samt et positivt sosialt nettverk avgjøres av ens bakgrunn. Dette er noe vi ønsker å forandre på.

Lagarbetet er et initiativ av Önnereds HK med mål om å øke velværet og redusere utenforskapet hos barn og unge i vårt nærområde. Sammen med lokale foreninger, virksomheter og bedrifter driver vi flere initiativer innenfor tre fokusområder: økt sysselsetting, bedre helse og

større trygghet.

Kostholdsvanene og aktivitetsnivået til svenske barn har i en god stund forverret seg. Dette er urovekkende med tanke på de store fordelene som fysisk aktivitet og et balansert kosthold gir i livet – både helsemessig og sosialt. Derfor ønsker vi å gjøre det vi kan for å snu trenden.

Vi mener at det er viktig å ha sammenhenger der man kan møte andre mennesker og føle felleskap. Det bidrar til en økt følelse av trygghet og delaktighet i samfunnet. Derfor vil vi bidra til å skape et levende område der barn, unge og foreldre føler seg involvert og verdifulle.

Man pleier å si at det kreves en hel bygd for å fostre et barn. Derfor må vi organisere oss og jobbe sammen – som et lag.

Å ha en meningsfull sysselsetting er viktig for å kunne føle seg som en del av samfunnet. Men det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg, eller hvilke muligheter som finnes. For å øke arbeidsdeltagelsen blant både unge og voksne vil vi derfor åpne dører sammen med samarbeidspartnerne våre – slik at flere kan få en dytt inn på arbeidsmarkedet.

 

Prosjekt Mathivation

Med prosjektet Mathivation ønsker man å skape en økt interesse rundt matematikk og teknologi i utsatte områder (Göteborgsområdet). Ungdommene får lære seg mer om for eksempel programmering på diverse eventer, forelesninger og inspirasjonsdager. Målet er å utvide horisonten og vise at det går an å lære seg matte på en morsom og engasjerende måte.

Målet med Mathivation er å utfordre, inspirere og engasjere elever i matematikk og programmering gjennom elevstyrt læring. Og å få flere til å velge teknologiutdanning i videregående skole og senere i yrkeslivet eller videreutdanne seg på universitet eller høyskole.

Vinci Energies mål med prosjektet er å bidra til Mathivations mål, men også å vise hva matematikk og programmering brukes til i virkeligheten og med konkrete eksempler, f.eks. Nya Hisingsbron. Gjennom den tydelige koblingen håper vi dels å kunne hjelpe til med integrering i segregerte områder, men også å lokke unge jenter til teknologiutdanning. Vår tilstedeværelse på skolen ved forelesninger gir også ungdommene flere voksne forbilder.

Mathivation ble grunnlagt av studenter på Chalmers tekniska högskola, og er en ideell virksomhet som siden 2012 har vært en del av Västsvenska Handelskammaren. For å øke elevers motivasjon til skolen generelt og matematikk samt programmering spesielt, drives virksomheten som et komplement til ordinær skolevirksomhet. Når elever underviser andre elever, skapes forbilder på skolen, noe som styrker studiekulturen. Forbildene kan også være ressurser for læringen på skolen og i byen. Ved løpende å ansette de elevene som har vist hva de duger til når de avslutter skolegangen, skaper vi flere arbeidsmuligheter for unge – som blir lokale forbilder i nærområdet. Vårt arbeid med elever, lærere og byen er langsiktig. Målet er at kommunen på sikt skal kunne fortsette arbeidet i egen regi med hjelp fra de lokale ressursene som er blitt utviklet sammen med Mathivation.

Sollentuna Dragons

Sollentuna Dragons er et lag innen Sollentuna hockeyförening som ble stiftet i 2016. Dragons er et hockeylag for spillere i alle aldre, med ulike funksjonsvariasjoner. Det er vanskelig å finne andre lag i Sverige med de samme forutsetningene som man kan møte i en hockeykamp. Prosjektet har som mål å la laget reise utenlands for å møte et lag der med deltagere som alle har funksjonsvariasjoner.

Sollentuna Dragons er et lag innen Sollentuna hockeyförening, og ble stiftet i 2016. Dragons er et hockeylag for spillere i alle aldre, med ulike funksjonshindre. Vi er ca. 14 spillere. Vi treffes én til to ganger i uken og trener hockey samt innebandy og kjører fysisk trening.

Vi er det eneste laget i Sverige som driver med parahockey stående. Det finnes andre lag som driver med kjelkehockey. Derfor er det vanskelig å finne motstandere til kamper. Vi møter foreldre, damelag, utdrikningslag og vaktmestere for å få i stand kamper. Laget består av spillere i alle aldre – den yngste er 10 år og den eldste er 42.

Virksomheten vår baseres på ren glede, og vi ser hvor viktig det er å kunne føle på en lagtilhørighet. Mange av spillerne våre har prøvd å være med i vanlige lag, men er blitt nødt til å slutte fordi funksjonsnedsettelsen deres har vært dem til last.

Hos oss er alle velkomne uansett nivå. Vi har ingen krav, og treningene er lagt opp helt etter spillernes nivå. Vi står for alt materiell, så vi oppdaterer hele tiden utstyret vårt og kjøper nytt og bytter ut til spillerne våre, som vokser både i bredden og i lengden.

Vi bruker mye tid på å rekruttere nye spillere gjennom bl.a. Paraförbundet og andre organisasjoner for barn og ungdommer med funksjonshindre. For at utstyret ikke skal være en grunn til ikke å være med, så kjøper vi det inn og tilbyr spillerne å låne det mens de spiller og er med oss.

 

Sovrummet

Prosjektet «Sovrummet» tilbyr dem som er akutt hjemløse – de som av forskjellige grunner ikke har kontakt med sosialtjenesten og derfor ikke har tak over hodet – mulighet til å få et sted å bo og frokost, i noen netter ved akutte situasjoner. Hvis man som hjemløs er syk, skal man kunne komme til «Sovrummet» og få hvilt seg, dusje, sove og bli frisk. Prosjektet skal gjøre tilværelsen lettere for de mest utsatte i Stockholm.

I Sverige finnes det en «garanti for tak over hodet» – Ingen skal måtte sove ute, ingen skal måtte fryse eller sulte. Dessverre fungerer ikke systemet helt feilfritt. Det finnes mange mennesker som av forskjellige grunner havner utenfor systemet. De mangler kanskje et ID-dokument og har ikke råd til å skaffe seg det, og da får man ikke hjelp fra sosialtjenesten. En så enkel ting som at man mangler et ID-dokument, kan altså føre til at man står helt utenfor systemet og retten til hjelp.

Prosjektet, og drømmen, er å kunne tilby økonomiske muligheter til dem som er akutt hjemløse – de som av forskjellige grunner ikke har kontakt med sosialtjenesten og derfor ikke har tak over hodet – mulighet til å få et sted å bo i noen netter ved akutte situasjoner.

Drømmen er nå at man i samarbeid med Agne, som eier vandrerhjemmet «Gustaf af Klint» i Stockholm, kan gi mulighet til et midlertidig fristed for dem som har et akutt behov for å hente seg inn igjen. Konseptet er da at Lotta med venninne og frivillig kollega gjør en vurdering i sin daglige virksomhet når noen er i dårlig forfatning eller bare trenger pusterom, trygghet, å få sove en natt eller to i en seng med rene lakener, å få ta en dusj og kunne låse døren når man skal sove.

Å få en ordnet frokost og få føle på det vi andre tar for gitt hver dag.

Prosjektet skal gjøre tilværelsen lettere for de mest utsatte i Stockholm. Å få den økonomiske muligheten til å fokusere på hjemløse, fattige eldre, mennesker som lever i utenforskap, og som Lotta sier, det er ikke bare hjemløse mennesker, det er noens barn, forelder, søsken og «våre fine bestevenner».

 

Södra Hamnen

Sydhavns Compagniet kommer til å gi sosialt tilsidesatte mennesker muligheten til å ta de første stegene inn i et arbeidsfellesskap og å få oppleve verdien av å være med og bidra.

Sydhavns Compagniet (SC) ønsker å utvikle det sosiale arbeidet i samfunnet ved å føre utsatte innbyggere nærmere en meningsfull sysselsetting.

Prosjektet retter seg mot innbyggere som er blitt tildelt en tidlig eller nasjonal pensjon og til mennesker som befinner seg i en utsatt posisjon.

Vi vil også inkludere dem i et arbeidsfellesskap ettersom det gir økt selvtillit og en følelse av å gjøre nytte. Mange innbyggere havner utenfor samfunnet når de ikke har en funksjon eller arbeidsoppgave å utføre. Sydhavns Compagniet kommer til å gi sosialt tilsidesatte mennesker muligheten til å ta de første stegene inn i et arbeidsfellesskap og

å få oppleve verdien av å være med og bidra.

Sydhavns Compagniet er en lokalt basert ikke-statlig organisasjon som har en lang historie med å styrke integreringen blant lokalbefolkningen. Vi ønsker alle velkommen til vårt drop-in center og aktiviseringsaktiviteter via meningsfulle arbeidsfellesskaper uansett hvem du er og hvilke utfordringer du støter på.

 

Vilda Kidz

Prosjektet Vilda Kidz gir barn som vanligvis ikke har de økonomiske forutsetningene til å delta i aktiviteter en mulighet til å komme ut i naturen på en «overlevelses- og fiskeleir». På leiren får barna prøve hvordan det er å fiske og delta i andre aktiviteter med temaet «overlevelse». Alle barn får napp i form av en godtepose, og hvis man vil, så kan man beholde fiskestangen sin når man reiser hjem. Prosjektet arrangerer 8–10 leirer og tilbyr fiskekort og bensinpenger til flere familier.

Ledestjernen i alt vi gjør, er Barnkonvensjonen – Alle barn skal ha rett til en meningsfull fritid. Den skaper vi gjennom våre kostnadsfrie aktiviteter og tenker virkelig hele veien fra A til Å. Det er gratis å være med på aktivitetene våre, og vi sørger også for at bussturen dit, mat og eventuelt utstyr inngår, slik at det virkelig blir mulig for alle å være med.

Vi vet at mange av de utsatte barna har det ekstra dårlig i forbindelse med høytider og ferier, når samfunnet «stenger». Samfunnets støtte strekker ikke til, og det er her vi sammen kan tre inn og gjøre størst nytte.

Vi ønsker å gi de utsatte barna en mulighet til sosial og kulturell utvikling – Helt enkelt gjøre tilværelsen bedre for de utsatte barna. Det underliggende målet er å bidra til læring, hvordan man er en god kamerat, hvordan man oppfører seg, hvordan man selv kan ha det bra eller i alle fall bedre. Det skjer gjennom forelesninger om psykisk uhelse, praktiske øvelser, å lære seg hva man gjør for å like seg selv bedre og gi hjelp til selvhjelp. Vi ønsker også å bidra til læring om forskjeller, andre kulturer og om hvordan man behandler hverandre med respekt. Til og med læring om overlevelse inngår.

Vår eneste regel for aktivitetene er at man må være snill. Hos oss trenger man ikke å sitte stille og holde munn, men man må være snill. Vi er også utpekt til «Miljökämpar från Norr», og tenker miljø inn i alt vi gjør, fra matsvinn til gjenbruk av klær og møbler. VildaKidz har sin virksomhet over hele Norrbotten, det vil si i 14 kommuner.

 

Henåns Idrottsförening

Den ideelle fotballklubben Henåns Idrottsförening på Orust vil gi ungdommene sine et eget sett med treningsdrakter og kampsett.

Målet er å øke fellesskapet, følelsen av tilhørighet og skape en «vi-følelse» – ikke bare for de enslige mindreårige som finnes i klubben, men også for resten av medlemmene i foreningen.

Henåns Idrottsförening er en ideell fotballklubb på Orust med ca. 300 medlemmer fordelt på nærmere 10 barne-, ungdoms- og seniorlag.

Her driver man et integreringsprosjekt med et eget lag for nyankomne ungdommer, først og fremst fra krigsherjede områder som Afghanistan, Syria og Eritrea. I foreningen kan ungdommene øve på språk, samarbeid, respekt og kondisjon, men også føle tilhørighet og få en meningsfull fritid.

Prosjektet er delvis i gang allerede, men nå vil man spenne buen og gjøre enda mer. I dag kan ungdommene låne matchsett fra et seniorlag når de skal spille kamp. For å øke følelsen av at det er deres eget lag, vil man nå kunne gi hver spiller et eget sett.

Med prosjektet ønsker man å øke fellesskapet, følelsen av tilhørighet og skape en «vi-følelse» – ikke bare for de enslige mindreårige, men også for resten av medlemmene i foreningen.

 

Hjältarnas Hus – Prosjekt «Hubben»

Hjältarnas hus i Umeå er et midlertidig hjem for barnefamilier der et barn er blitt rammet av sykdom. Når man er syk og infeksjonsrisikoen er høy, er det lett å havne i utenforskap. Hjältarnas hus kommer derfor til å bygge et aktivitetsrom der det finnes tilgang til Playstation, gamingstoler og annet teknisk utstyr som gjør det lettere for barna å holde kontakt med vennene sine. Luleåenheten har planlagt en innvielse av huset og ønsker å arrangere en navneforslagskonkurranse.

Hjältarnas hus i Umeå er et midlertidig hjem for barnefamilier der et barn er blitt rammet av sykdom. Når alt annet rister, trenger familien å få være sammen. Hjältarnas hus er nesten som hjemme, og legger til rette for lek med kamerater og at det friske kan stå i fokus. Hjältarnas hus er romslig og lyst med en varm atmosfære og mulighet til privatliv i nærheten av barneavdelingene ved Norrlands Universitetssjukhus. Familiene får frihet til å bestemme over hverdagen sin selv. Forskning viser at barn som får bo sammen med familien sin i et trygt miljø, blir fortere friske. Et barn som oppholder seg i et trygt miljø, får økte forutsetninger for å komme seg igjen etter sykdommen.

Vi ønsker å skape et naturlig sted for ungdommer i alderen 12–18 år. Ved å skape et rom av denne typen vil vi bidra til at ungdommene finner et egen «hjørne» i huset som kan føles som et «fristed» – å koble av gjennom å koble opp. I forlengelsen blir dette også en forbedring for hele familien.

Under prosjektets gang er målet også å involvere VINCI Energies’ nettverk av medarbeidere i Umeå på en egnet måte samt kommunisere (både internt og eksternt) utvikling og ferdigstilling.

© Vinci Foundation 2022